Att främja närvaro - rapportera frånvaro

Aktiv närvaro av eleverna är en av de viktigaste förutsättningarna för att de ska nå utbildningens mål. Det finns ett starkt samband mellan hög närvaro och goda skolresultat. Det motsatta sambandet gäller också, därför har Liljaskolan tydliga rutiner kring elevers frånvaro.

Aktivitet är ett första kännetecken hos framgångsrika elever. Men det krävs också att eleven bidrar med något mer för att det ska uppstå ett samspel mellan elever och mellan elev och lärare.

  • Att delta i aktiviteter under lektionen, att utbyta kunskaper med andra elever,
  • Att bidra med egna kunskaper, eller att till exempel "våga gissa",
  • Att ställa frågor till läraren och klasskamrater.


Ladda ned:
Rutin vid oanmäld eller upprepad anmäld frånvaro pdf

Att rapportera frånvaro


Av skolförordningen framgår det att om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska hindret snarast anmälas till skolenheten.
Vårdnadshavaren ansvarar för elevens sjukanmälan.

Anmälan sker via Procapita som nås via www.liljaskolan.se. Använd inloggningsvägen för elev  under ”Våra plattformar” på sidfoten.

Den som inte har tillgång till dator kan göra sjukanmälan per tel. till:
1. elevens mentor, 2. skolans reception 0935-145 00.

Ledighetsansökan

Ledighet ges sparsamt. Blankett för ledighetsansökan finns på elevens lärplattform.