Beteendevetenskap

Inriktningen ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika
sammanhang och få förståelse för människans agerande på individ, grupp och
samhällsnivå. Kunskaperna ska användas för att kunna kommunicera med, lära, leda och
vägleda människor både i en organisation och i livet.

Exempel på universitetsprogram är: socionomprogrammet, psykologiprogrammet,
lärarprogrammet, personalvetarprogrammet
 
Kurser på gymnasiet som ingår i inriktningen är:
Psykologi 2a: Ska bland annat ge kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och
tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till
egna erfarenheter. Fördjupningar i pedagogisk-, familje- och arbets- och
organisationspsykologi

Ledarskap och organisation: Ämnets syfte är bland annat att lära sig om
gruppdynamik och olika organisationsmodeller som påverkar verksamheten både
ekonomiskt, socialt och etiskt.

Kommunikation: Undervisningen i ämnet ska bland annat syfta till att förstå hur
människor integrerar och kommunicerar utifrån olika teorier och lära sig att använda
kommunikation som ett redskap i stödjande, vägledande och lärande situationer.
 
Samhällskunskap 2 : Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska bland annat syfta
till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med
utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 
Sociologi: Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan
människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Eleverna utvecklar
kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar
samhällen, kulturer och identiteter.