Bedrivs på ett mycket kompetent sätt

Myndigheten för yrkeshögskolan MYH har vid kvalitetsgranskning av utbildningen till Trafiklärare hösten 2016 gjort bedömningen att ”utbildningen organiseras och bedrivs på ett mycket kompetent sätt”. I november 2016 startade en ny utbildningsomgång med 20 elever - se bilden.

Nu har YH-myndigheten beslutat att bevilja Liljaskolans ansökan om ytterligare medel för att driva utbildningen under kommande två år.
- Rapporten från YH-myndigheten visar att vi har lyckats väl med utvecklingen av en hög kvalitet på utbildningen. Nu gäller det för oss att arbeta vidare så att den även i fortsättningen lyckas rekrytera elever från hela Sverige, berättar rektor Erik Ådén.

Utbildningsledare för trafiklärarutbildningen är Gabriella Linder Häggström.
- Vi har nu två kurser med fullt elevantal, 20 studerande i båda, berättar Gabriella glatt. Jag är övertygad om att vi med det goda omdömet från myndigheten kommer att kunna fylla de kommande kurserna lika bra.

Erik Ådén och Gabriella Linder Häggström påpekar också att de har tagit till sig rådet från myndigheten att nu ”utveckla en mer långsiktig uppföljning av de studerande som lämnar utbildningen med syftet att ge ytterligare underlag för förbättringsåtgärder i den pågående utbildningen”. Allt för att utbildningen även i framtiden ska hålla högsta klass.

Samverkan med arbetslivet
Myndigheten för yrkeshögskolan skriver att utbildningen bedrivs med en hög grad av arbetslivsanknytning. De betonar att Ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter är mycket aktiva i utbildningen, bland annat genom att medverka i undervisningen och i de löpande studerandekontakterna.

Av kvalitetsgranskningen framgår också att utbildningsanordnaren har goda kontakter inom branschen som gör att de kan erbjuda alla studerande en väl fungerande LIA.

Utbildningen blir en integrerad helhet.
Vidare skriver MYH i rapporten att "utbildningen organiseras och bedrivs på ett mycket kompetent sätt. Anordnaren har lyckats kombinera ett väl fungerande distanskoncept för de teoretiska delarna i utbildningen med goda förutsättningar för de praktiska undervisningsmomenten i Vännäs. Tillsammans med LIA utgör utbildningen en integrerad helhet med en tydlig progression i lärandet".

Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet vid utbildningen får också positiva omdömen: "Det fungerar väl och involverar samtliga intressenter i utbildningen". Både "studerande, lärare, ledningsgrupp, utbildningsledare och skolledningen är mycket aktiva".

Positiv framtidsbild
Sammantaget ger myndighetsgranskningen och deras beslut om att bevilja Liljaskolan medel för fortsatt utbildning av Trafiklärare bilden av en positiv framtid för såväl själva utbildningen som för de elever som väljer att söka till denna.