Kursplan för Trafiklärare

Yrkeshögskoleexamen - Trafiklärare vid Liljaskolan.

Hela kursplanen hittar du hos YH Myndigheten
https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Foreskrifter/MYHFS-2016-10.pdf

 

   

Kurser

Yrkeshögskolepoäng

Arbetsmiljö och ansvar

10

Fordonssäkerhet och miljö

35

Författningskunskap Trafik

35

Trafikpsykologi

35

Trafiksäkerhetsarbete

23

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

50

Yrkespedagogik Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik Trafiklärare 2

Examensarbete

50

12

Summa yrkeshögskolepoäng

300Kunskaper, färdigheter och kompetenser för yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare

Omfattning
Yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare uppnås efter att den studerande
har fullgjort kursfordringar som omfattar 300 yrkeshögskolepoäng med
lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Mål
För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande visa
sådana kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av arbetslivet för
att den studerande ska kunna arbeta som trafiklärare.

Kunskaper
För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande
visa:
– specialiserade kunskaper om författningar som föreskriver innehållet i utbildning
för körkort behörighet B,
– kunskaper inom arbetsområdet och överblick över områden gränsande till
det egna arbetsområdet,
– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet,
– kunskaper om pedagogiska teorier och lärandeprocesser,
– kunskaper om trafikförfattningar,
– kunskap om förhållanden och framgångsfaktorer som bidrar till ökad hälsa
inom vägtransportsystemet .

Färdigheter
För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande
kunna:
– självständigt identifiera kundens behov av utbildning för att nå mål enligt
styrdokument som leder till körkort,
– tillämpa sitt kunnande för att omsätta ämneskunskaper och allmänpedagogiska
kunskaper i praktisk verksamhet,
– bedöma en elevs lärande och dokumentera elevens kunskapsutveckling,
– använda digitala verktyg i undervisning på ett säkert och kritiskt sätt,
– lösa sammansatta problem samt kunna samverka med andra för att kunna
individualisera undervisning,
– planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter
inom arbetsområdet,
– kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera
ny fakta, ny forskning och frågeställningar med olika målgrupper och
därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,
– visa kommunikativ och social förmåga som en grund för det egna ledarskapet
och den pedagogiska verksamheten, samt kommunicera åtaganden
och lösningar på minst ett främmande språk.

Kompetenser
För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande
kunna visa:
– förmåga att ta ansvar och att agera självständigt,
– förmåga att reflektera över den egna rollen som lärare,
– empatisk förmåga,
– förmåga att värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,
– ansvar i samarbete med andra och kunna leda samt utvärdera andras resultat,
– förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor
och myndigheter,
– förmåga att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter
för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.