SYN-kurs för Vuxna - Miljöhänsyn i skogen

Våren 2018 erbjuder vi enskilda vuxna och företag SYN-kurs för Grönt körkort i skogen. Liljaskolan erbjuder kursen miljöhänsyn, Grönt kort.

SYN-kurs för Miljöhänsyn, Grönt körkort i skogen

Välj mellan grundutbildning eller förnyelse av gröna körkortet.

Kursstart: juni 2018.
Ytterligare information och anmälan:
Torbjörn Mattsson, skogslärare NB-skog Liljaskolan
 070- 327  75 39
Torbjorn.mattsson@vannas.se

Kursplan: Natur- och kulturmiljövård
Kurslängd 4 dagar. 1,5 dagar inomhus och 2,5 dagar utomhus. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt test.
Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enlligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård - förnyelse.
För den som genomfört webbutbildningen Natur- och kulturmiljövård med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.
Målgrupp
De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen.
Förkunskaper
Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande.
Innehåll
Miljömål
Lagstiftning och samrådsrutiner
EU’s vattendirektiv
Biologisk mångfald
Nyckelbiotoper
Hoten mot biologisk mångfald
Rödlistade arter
Natur- och kulturskogens dynamik
Naturvärdesbedömning
Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
Negativa miljöeffekter av skogsbruk
Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
Målklassning av skogsmark
Certifiering av skogsbruk
Forn- och Kulturlämningar från olika tider i skogsmark
Skador på kultur- och fornlämningar
Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
Skogens sociala värden
Mål
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
- känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
- känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
- känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
- känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
- kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
- kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
- känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
- känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
- kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
- översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
- kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
- kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
- känna till kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
- översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
- känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
- kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
- känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer.
Kursanordnare
Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.
Visa kursanordnare
© 2017 Skogsbrukets Yrkesnämnd
 
 
SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.